12画的所有汉字,共1959字

12画汉字
部首
拼音
zē xi
chāng
dào
diǎn
dié
fu
duo
guā
huā
jin
kuā
lāo
mi eng
mēn
nán
ne mu
pɑo xi
qi
uu
dōng
wēn
ào
ái
āi
ān án
ān
àn ǎn yǎn
ān
ān
áo
ào
āo ào
áo
ài
ā
ǎn
ào yù
ǎo
bèi
bāi
bàng
bìng
bèi
bǎo
bèi
bēi
bān
bā bà
bǎi
bǎi mò
bèi
bēn
bì bēn
běng pěi
běng
bēng bīng pēng
bēng
bì pí
bǎn
bāng
bàng pǒu bèi bēi
bǎng
bǎo
bào
bǎo
bèi
bèi
bēi
bēi
bèi
biàn
biǎn
biǎn
biān piàn
biān
biāo
biāo
bīn
bìng
bǐng bìng
bǐng
bàng
biàn
biàn pián
biān
bīn
bǎo bǔ pù
bīn
bàng
bèng
còng sōng
chǎo jù
chāo
chē
chè
chàng
chāng
chán
chán
chān
cháng chǎng
chēng
chéng
chā
chá
chā
chá
广
chěn
cǎi
cān shēn cēn sān
cān sūn qī
cǎn qián jiàn
cán
cān
cāng chen
cāng
cǎo
chén
chéng
chéng shèng
chēng chèng
chěng
chéng
chéng
chī
chǐ chuài
chǐ
chì
chí
chǐ nuǒ
chī
chí
chén xìn dān
chéng
chēn shēn
chèn
chí
chì
chòng dǒng
chóu zhòu diāo
chóu
chòu
chòu
chù
chǔ
chú
chú
chù
xū chuā
chuí
chuán chuí
chuǎn
chuàn chuān
chuàng chuāng
chuí
chūn
chún
chún
chǔn
cuó
cōng sōng
cuì
cuì sè
cuī
còu
cuó zhuài
cuó
chǔ
chuǎn
chuò
chóu
chuán
chú
chǎng
cóng
chēn
cái
chāo
chèn
zhāo cháo
chú
cūn
chǎn
cōng
zhuō chāo
cuó
chán càn
chéng chěng
chuāng
cuàn
chán shàn
chú
chān
chā
cuō
chá
chuǎi chuài chuāi tuán zhuī
chè
chán
chā
chá
cuò
chǔ
chuí
chéng
chéng
cuì
cuó
zēng céng
chì
zī cí
cuó
dào
dǎi
diàn
dòu
dá dā
děng
dì dài tì
duǎn
dùn
shé dié yè
dàn
duò
dǎn
dǒng
dié
diāo
dìng
dān
dié
dǐng
diē
tà dā
dēng
dǎng
dūn duì
duàn
dài tè
dài
dàn
dān
dàn tán
dàn
dàn
dàn
dàng yáng
dì tí
tì dì
dé zhé
dào
dǎo
dàng shāng táng yáng
dàng
dāng
dàng
dié
dié
dié
dié zhí
dié
dié tú
diǎn tiē dié
diàn
diān
diān
diǎn
dān shàn chán
diāo
diào
biāo diū
dié
dìng
dòng
dōng
dòng
dōu
dǒu
dòu
duàn
duān
duàn
duī
dùn
duó zhà
tuó duò
duō què
duō què
duō
duó
dòng
è
è
è wù ě wū
è
é
é
è
è
è
é
ér
ér nǜ
ěr
èr
è ài yè
è
è
è
é
é
è
fān pān
fén
fén
fēng
fáng
fèn
fèn
fēng
fēi fěi
féi
fù pū
fǒu bó
fèi
fēi
fán
fēng
fàn
fàn
fàn
fāng
fēn
fēn
féng
fēng
fèng
féng hóng
fèng
fēng
广
fèi
fēi
fěi
fēi
fēi
féng píng
fǒu
fú sù
fēng
guǐ
guì
gěi jǐ
gān
gǎn
gàn
gàn
gāng
gàng
gāng
gǎo
gāo
gài xì
gāi hài
gài
gài
gé luò
gé jiē
gèn
gèn
gèng
gēng
gēng
guàn
guǎn
guàn
guān
guī
广
guī wěi huì
guī
guì
guǐ
guì
guō kuǎ
guò
guó
guǒ
guō
gēng
gōng
gòu
gǒu
gōu
guā
guā
guà kuā
gēng
gōu
gǎi ǎi
qí gāi ái
gǔn
guǐ
gài
gǎng jiǎng
guō
guō
gào
gē gé
guǒ
guān
gùn hùn
gàng
guì
hān
huáng
huàn
hào
huáng
hóu
huá
hán
huāng
huáng
huò
huō
hán
hòu
huì
huá
huī
huáng
huí
gé há
hǎn
hē hè yè
hēi
hóu
huì
hān
hé gé
huǎn
huì huí
hóng
pò hǎ tǎi
hán
hàn
hàn
huì
huán gēng
xiē hè gé hài
huī duò
hūn
hūn mèi
hùn
hūn
huò
huò
huò
huǒ
hún
háng
háng
hào
háo
hào
huàn yuán xuǎn hé
hé hè
hóng
hóng
hóng
hóng
hóu
hóu
hòu
kǔ hù
huà
hōng
hōng qìng
hōng
hōng
hóng
hóng
huí
huì
huàn
huán
huán
huàn
huàn
huàn
huàn
huàn
huán
huáng
huáng
huāng
huáng
huáng
huáng yóng
huáng
huáng
huī
huī
huì mǐn xū
huì
huī
jùn
jī jǐ
jié jiē
jiā
jiǎ
jiǎ xiá
jiá
jiǎn
jiàn
jiǎn
jiǎn jiān
jiàn
jiǎn
jiǎn
jiān
jiàn
jiān
jīng
jiǎn
jué
jiǎo jiào
jiǎo
jiē qiè
jiē
xié jié
jiē
jié
jiān
jīn
jìn
jiǎ
jiā
jiá
jiān jiàn
jiǎng
jiàng
jiāng
jué jiào
jié
jiē
jiè
jiē
jié
jiē suǒ
jiǎng gòu
jiē
jī qī
jiān
jiāo
jiù
jiàn chén
jiē
jiē
jiū
jiàn
jiā
juān
jiāo
jǐng yǐng
jīng
jiá
jiān
jiǎn
jiá
jiàn jiān
jié xié jiá
jiàn
jīng
jué
jiǎn
jiǎng
jiā
jìng
jiào
jiǒng
jiǎn
jiǎn
jiǎo
jiē qì
jiū
jiān qián
jùn
jīn
jiē
jiàn
jiāo
jiàn
jùn
jùn
jūn
jīn
jìng
jīng
jìng zhěn
jiǒng
jiǒng
广
jiù
广
jiù
jiū yóu
jiǔ
juàn
juàn
juàn
juàn
juān
jùn juàn
què jué
jué
jū jù qiè
jué
jué
jué
kuí
kǎi
kē kě
kāi
kān zhàn
kàng
kāng kàng
kè qià
ké qiā
kē ē
kēng
kòu
kuài
kuàng
kuàng
kuàng
kūn
kùn
kǔn
kǔn
kǔn
kūn
kuò
kuò
ké qiào
kuí
kāi
kuāng
kòu
kuò
kāi
kuì
kēng
kuì
kuì
kǎi
kuì kuài
kuí
kǎi
kān
kuǎn
kūn
kuì huì
kuò
kuí
kuì
kuì
kǎn qiàn
kǎi
kǎi gě
kě jié
kuò
lǎn
luán
lóu lou
lì luò
liàng
liáng liàng
liè liě
lài
lín
jìng
léng
lián
liú
là xī
lóu
luò là lào luō
lèng
lǒu
láo
lüè
lái
liǎn
lián
liàn
lǒu lōu
lǎn
liǔ
láng
lán
láng
láo
liáng
láng
léng lēng líng
luó
lào
là lá
lái
lái
lái
lán
liàn
lán
láng
láng
liǎng
láo
lóu
lu
lún
lún
luò
luó
luò lào
lǎo
lěi
lěi lèi léi
lì liè
liàn
liàn
liàn
liàn
liàng
liàng
liáng
liáo
liè
lín
lìn
lín
líng
líng
líng
líng
liú
liú
lóng
luò lòng
mài
mǎi
mǎn
miǎn
máng
mǎng
máo móu wǔ
mào
mín
mín
mǐn
mǐng
míng
mào
mào
mào
méi
měi
měi
měi
méi
mèi
méi
méi
mèi
mèi
mèn mēn
mǐn miǎn měng
miǎn
mián miǎn
miǎn
miǎn
mián
méi
mèi
méi
mèi
méi
miǎn
miǎo
miǎo
méi
móu
mào
mán
mín
miǎn
miǎo
mǎng bàng
mǐn hūn
mǐn
niè
nuó
niǔ
nán
náo
niǎn
níng nìng
náo
náo
nài
nái
nàn
nǎn
nǎn
nǎn
ní nǐ
niē
niè
níng nìng
níng nìng
nuǎn nuán
nǎo
nǎo
něi
nuò
pàn
páo
péi
péng
pèng
pēng
pǒu
pū pù
pī zhāo
piān
pián
piǎn
píng
píng
píng
píng
píng
pīng
pīng
píng
píng
píng
piē miè
pū pù
péi
péng
pái
péng bāng
pài
piàn
pén
pài
pēn pèn
pǎo páo
pì chè
póu
pái bèi pèi
pín bǐng
pán bàn
pén
páng
pāng
qǐ dù
qián
qián
jiān
qì kài
qióng
qī yǐ jī
qī yǐ jī
qián
qiáo jiāo
qiàn jiān
qiū
qiān
qín
qiáng qiǎng jiàng
què
qiàn kàn
qiàn
qióng
qiū jiǎo
qíng
qiú
què
qiáo qiào
qióng
qiā
qī jī
qiè jū
qū cù
qiāng
qín
quán
qiú
què
qiǎo
qún
qǐn
qìn
qíng
qiè ní
qiǎ
qiǎ
qián
qiān wàn
qiàn
qiān
qiāng
qiāng
qiāng
qiè
qīn
qǐn
qīn
qīn
qín
qín
qín
qíng
qīng
qióng
qióng
qióng
qiū
qiú
qiú wù
qiú
qiú
qiú
quān juàn quán
quán
quán
quán shuān
quán
qiāng kōng
quān juàn juān
quān juàn
què kè kù
qíng
qín
ruán
rǎn
rǎn
ruí
rùn
ruò
rèn
rèn
rèn
rèn
rèn
rèn
róng
róng
róng
róng
róu
róu
róu
ruǎn nèn
róng náng nǎng
róu
ruì
rán
róng
rèn
rǒng
shǔ dǔ
shì dié
sōu
shū
shà
sāi zǒng cāi
cǎo sāo
sūn
shì
shú
sōu
shān
shǔ
sōu
suō
shǎng
shī
sàn sǎn
shèn
shà xià
sāo sǎo
sān
shùn
shāng
shǔ zhǔ
shū
sūn
sōu
shì
suǒ
sāo
sōu
sòng
shē
shū
sǎo
shā
sǒng
shǔ
shàn
suì
shuì
shèng
sēn
shāo shào
shāi
shì
shēng
suǒ ruǐ
sāi sī sǐ
sǎn
sān
sàn
sāng sàng
sāo
rěn shěn
qiáo shào xiāo
shā
shān
shǎn
shàn
shēn
shé
shēn
sēn
shèn
shēn
shēn
shèng
shěng
shēng
shēng
shèng
shì
shí
shī
shī
shì
shí
shòu
shù zhù
shū
sōu
sōu sǒu
suān
suì
suí
sǔn
shùn
shuò
shāo
shāo
shè
shē yú
shù
shuì
shuí
shuì
shí
shì tǐ
广
sōu
广
sōu
shē
tí shì
tóng
tǒng
tōu yú
tōu yú
tǒu
tuān tuàn
tūn
tún
tún
tuó
tà tàn
tài
tàn
táng
táng
táng
táo
tāo
tāo
tiǎn
tián
tiǎn tiàn
tiǎn
tiān
tiān
tiāo
tiáo
tiē zhé
tiē
tíng
tíng tīng
tíng
tīng
tǐng
tú shǔ
tāng shāng
tuàn nuǎn
tūn
tǒng
tǎn
tǐng
tán qín
tuǒ
tuó
tòng
tóng
tíng
tí dī dǐ
tiǎn
tíng
tuān
táng
tuó
tái
tíng
tǎng
tuò
tiào diào dào
tí dī dì
dá tǎ
tōng tóng dòng
tòng
tuó
wěi
wā gǔ
wéi
wò ài
ō wō
wǎi wēi
wǎng
wèi
wān
wèi
wēn
wēi
wù hū
wén
wǎn
wàn
wéi
wèi
wěi
wǎn
wù máo
wān
wéi wèi
wéi yù
wěi
wēi
wèn
wǎn
wǎn
wǎn
wàn
wěi
wěi
wǎng wàng
wǎng
wǎng
wéi wèi
wēi
wéi
wéi wěi
wēi
wèi
wēi wěi
wéi
wěi
wēi
wěi
wēi
wēi
wěi
wéi
wéi
wěng yǎng
wěng
xī xì
xī yì
xiā
xiàn
xián
xián
广
xiāng
xiáng
xiàng
xiāng
xiāng
xiàng
xiào
xiào xué
xiǎo
xiáo yáo xiào
xiāo
xiāo
xiāo
xiāo
xiè
xiè
xiè
xié
xún
xìn
xiòng
xiū
xiá
xiā xiǎ
xián
xiàn
xiàn
xǔ xū
xuān
xuān
xuān
xuān
xuàn
xuān
xuē
xūn
xún
xùn
xùn zè
xiǒng yīng
xiāo
xìng
xīn
xiàng
xū jū
xiáng
xiǎn
xún
xián
xiàn
xián
xuān
xīng
xīn
xiāo
xiù
xīng
xiá
xùn
xiāng
xuān
xiāo
xióng
xiè
xuàn
xiāng
xuān
xiè
xiè
xiāng
xiǎng
xián
xiè tì
xiǒng yīng
xíng
xián jiān jiàn
xiē
yàn
yáo
yǔn
yì dié
yáng dàng
yà jiá qiè
yǎn
yǐng
yuán
yáo
yīn
yóng
yán
yáng
yān yīn
yóu
yìng
yàn
yuè
yān
yàn
yǎn
yīng
yuán
yīn
yóu
yú tōu
yàn
yàn
yùn
yǎo
yuán
yuè
yǐ yī
yuàn
yuàn yuán
yòu
yán
yù xù jué
yán
yán
yìn
yǎn
齿
yín kěn
yǎng
yáng
yáng
yǎng yàng yīng
yàng
yǎng
yáo
yāo
yáo
yǎo
yáo
yóu
yào
yào
yāo
yào
yīn
yīn
yǐn
yìn
yìn
yīn
yīn
yǐn
yín
yǐn yìn
yìng
yīng
yíng
yíng
yīng
yíng
yō yo
yǒng
yǒng
yǒng
yòng
yǒng
yòu
yǒu
yòu
yóu
yù yú
广
yuàn yuán
yuán
yuān
yuán
yuán
yuān
yuán
yǔn
yuè
yùn
yǔn
yùn
yūn
yùn
yún
yún
yǒng tóng
yùn yūn wēn
yuān wǎn
yé yá
yàn
yǎn
yán
yǎn
yǎn
yǎn
yǎn yàn
yè yān yàn
yān yǎn
yǎn
yàn
yàn
yì xǔ
yán xiàn
zǒng
zōng
zōng
zōu
zuì
zuì
zuò
zhèng
zǒng sōng
zhì sī
zōu sǒu
zán zá zǎ
zài
zāi
zǎn zuàn
zàng
zǎo
zuò
zhà
zhà
zhān
zhǎn
zhān
zhào
zhào
zhào
zhé
zhé
zhèn
zhēn
zhèn zhēn
zhēn
zhěn
zhěn
zhěn
zhěn
zhēn
zhēng
zhēn
zhèng
zhì shì
zhí
zhī
zhí tè
zhí
zhǐ
zhòng
zhòng
zhǒng
zhòng
zhòng
zhōng
zhōu
zhǒu
zhòu
zhòu
zhōu
zhóu zhòu
zhù
zhǔ
zhū
zhù
zhǔ
zhù
zhù
zhù
zhuàn
zhuàn
zhuāng
zhuì
zhǔn
zhuó
zhuó
zhuó
zhuō
zhuó
zhuó
zōng
zōng
zōng
zǒng
zōng
zhēn
zhēng kēng
zōu
zhēng
zhì
zhuāng
zūn
zuò
zhí
zhào zhuō
zōng
zhuī chuí
zhù zhú
zhì
zòu
zhā
zhí
zhé
zèng
záo
zhǐ
zhuì
zhù
zhǔ
zhuó zuó
zhí shi
zōng
zàng
zhì
zuì
zhā
zhū
zhì
zhǎng
zhì
zhàn
dié zhá
zhí
zhā chā
zàn
zǎi
zhuì
zhì
zhōu yù
zú cuì
zǒng cōng
zǐ cǐ
zhuì
zhǒng chuáng
zhàn
zhān
zhàng
zhī jìn
zhuāng hún
电脑版 在线新华字典 词典网
m.CiDianWang.com