14画的所有汉字,共1571字

14画汉字
部首
拼音
dǎo
dìng
dun
fu
hɑn
huā
jiǎn
kun
uu
wèi
zhu
zhi
ǎi
ài
āo áo
áo
ài
āi
ài yǐ
ái
ái zhú
ái zhú
ǎn
ān
ān
àn
ǎn
áo qiáo
ào yù
áo
bá fú
bài
bèi
bǎn
bàn
bāng
bǎng
bàng
bǎo
bào
bǎo
bèi
bèi bó
bèi mó
bèng
bēng běng bèng
pái bēi
biǎn
biàn
biāo
biāo
bǎng bàng
biào biāo
biāo
biāo
biāo
biè
bié
bīn pián
bīn
bīn
bīn
bìn
bǐng
bing
bǐng
bāo
bo
bīn bīng
bēng
bǎo
biǎn
bèi
bìn
piào biāo
biǎn
bìn
bǎng
chá chā
cuō
cōng
cài
chǒu
cáo
chá
cuì
cuì
cáo
chóu
chán
chéng
cuī
chā
cáo
cáo cóng
cáo
zhàn zhuàn chán
chā
chǎn sùn
chān xiān càn shǎn
chán
chán
chǎng
chǎng
cháng
cháng chǎng
chàng
chàng
cháo
chǎo
chuò chāo
chě
chè
chén
chěn
chén
chén
chēng chèn chèng
lín chēn
cǎi
cēn
cǎn
cán
chàn cán
cán
chǎn
chán
chēng
chēng
chéng
chéng
chēng
chì
chū
chí
chì
chì
chǐ
chì lì
chōng
chōng
chóng zhuàng
chóng
chòng
chòu
chóu
zhì chì
chuò
chù
chuǎn
chuàn
chú
chuāng
cōng
chuí
chún
chǔn
chún
còng
cóng sǒng
cōng
cóng zǒng
cuó
cōng
cōng
cuī
cuī
cuǐ cuī
suǒ
cuì
qūn
chài cuó
cháng
cuī
chén
dǐng
dá da
dān
dèng
duān
dē dēi
广
dài
dāi
chēng dēng
dàn
duàn
dōu
dié
diào tiáo yáo
dūn
dùn
duò huī
diū
duò
duǒ
diào
diào
dié
dié
dǐng
dìng
dōng
dòu
duàn
duān
duó
duì
duī
dào
dǎo
dǎo
dàng
dān
dàn
dān
dān
dān
dǎn dàn
dàn
dàng xiàng
dào zhōu
dèng
dèng
dié dì
dì tú zhí
dǐ zhì
diào
diàn
diān
diān zhěn zhēn
ēn yūn
ěr
ěr
ěr
è wù wū
é
è
é
è
è
ér
ēi éi ěi èi xī
fèi
fěi
fēi
fěi
fú fù bó
fèn
fén
fēng
fēng
fèng
fū fú
fān
fàn
fán
fǎng
fēi
féi
gài
gàn
gān
gǎn
gān hàn yàn
gàng
gāng
gāng
hào
gǎo
hé gé
gōng gòng hǒng
gòng
gòu
gòu
guā
guā wō
guàn
guàn
guàn
guàn
guān
广
guǎng
gào
gào
guāng
guǐ
guī
guī
guì wèi kuì
guī
gǔn
gǔn
gǔn
guō
guó
guō
guó
guǒ
guó
guō wō
guǒ
guǒ
guó
guó
gāo gào
guǒ
guǎn
gǎo
gāo
guǎi dài
gǎn
guǒ
guō
gòu
gā gá gǎ
guǎ
gāo
guī xié
hàn
huán
huǒ
huáng guāng
huàn
hù chū
hóu
háo
hùn
héng guàng
huá kě gū
hóng
háo
hùn
hūn
huàn
hǎi
hān nǎn
hàn
hūn
hùn
hàn
hán
hàn
hān
háo
hào
huáng
huàng
huǎng
huáng
huáng
huì
huì
huī
huì lěi
huī
huì
huī
huì
hè xiāo
hóng
hóng
hòng xiàng
hóng
hóu
hóu xiàng
hòu
hǔ xǔ
huá huà
huà
huà
hùn
jīng
jī qí
jiāo
jí jiè
jiàng
jiǎng
jiāng qiàng
jiàng
jiāng
jiǎng
jiǎn
jiàn jìn
jiān jiàn
jiān
jiān
jiǎ
jià
jiǎ
jiào
jiǎo
jiào
jiǎo
jiǎo
jiǎo
jié
jiè
jiē
jié
jiè
jiē
jìn
jǐn jìn
jiǎo yáo
jiào
jiào
jǐn
jìn
jìn
jǐn
jǐn
jīng
jìng
jìng
jǐng
jiǒng
jiǒng
广
jiù
jiū liú liáo jiǎo náo
jù lóu
juān
juàn
juàn
难检字
jué
jué kuài
jùn
jūn
jūn
jùn qūn
jùn
jùn
jūn
jūn
jūn
jiào dǎo
jué
广
jǐn qín
jiāo
jiù
jiǎ xiá xiā
jié
jiàn
jǐng
jiàn jiān
jiǎo chāo
jiǎn
jīng
jié yà
jué
jié
jìng
jiā
jiǎn
jìng
jīng
juān
jìng
jié
jiāo
jǐn
jiào
jùn
jiàn kǎn
kǎi
kāng
kuí
kòu
kōng
kào
kàn
kuì guì
kǎi
kàn
kāng
kāng
kāng
kào
kào
kēng qiān
kēng
kōu
kōu
kòu
kòu
kuǎ
kuài
kuān
kuáng
kuǐ wěi
kūn
kūn
kūn
lái
láng
lǎng làng
láng
láo
lào
lǎo
léi
lèi
li
lì liè
lóu
lián liǎn
lián
liǎn
lián
lóu lou
lǒu
lǒu
广
lóu
lóu lǚ
lǒu lōu
lóu
lóu
广
lǜ lù
lüè
lún lǔn
lún
luò
liǎng
liǎng
liáo
liáo liú
liáo
lǐn
lín lǐn
lín
lín
líng
líng
lǐng
liú
liǔ
liú
lóng
lóng
lóng
lián
lián
liáo
lún guān
lòu
léi
liáo
luó
luò
léi
lán
广
liào
luán
lí chī
liǎn
lìn
liǎo lù
luó
liáng
luò tà
lòu
liàn
lǎn
lǎn
láng
lei lē
liáng
lín
liú
liáo
liào
luò
lòu
liú
lèi
mó mú
mèi
méi
méi
mán
měi
méi
màn
má ma
màn
měng
míng
màn
màn
mào
máo
mào
màn wàn
miè
méng
mó me
móu miù miào mù liǎo
màn
měng
mín
mī mí
mián
miáo
mǐn
mǐn
míng
míng
míng
mā má
mà mā
mó me
mài
màn
mán
mán màn
mǎn
màn
màn
máng
miáo máo
mào
máo
méi
méi
mèi
mèi wà
mèng
méng
móu
nǎo
nèn
niàn
niǎo
niè
níng nìng
nòu
ná nuò
nuò
nuò
nüè yào
nèn
niān
nài
niàng
ǒu
ōu qiū
òu
òu ōu
pán
pàn
pāng
páo
pèi
pèng
péng
bēn pēng
pì piē
piāo
piè
píng
píng
piāo piào
péi
piē piě
piāo
péi
piāo piǎo piào
piáo piāo
piǎo piāo
piào
pì bì
péng fēng
pán bān pó
póu bù fú pú
pào
qiāng cāng
qì jì chá
qiāng qiàng
qiāng
qiāng
qiáo
qìng qǐ
qiāo
qiāo
qián
qìng jīng
qiè
qiáng
qiàn
qīng
qiáng
qiáng
qióng
quán
qiān
què
qiāng
qiāo
qiè
qiū xū fū
qiàn zàn jiàn
qián
qiáo
qiāo
qín jìn jǐn
qìng
qiāng kòng
qiǎn lián xiàn
qiào
qiè hé
qiáo
qiāo
qiào
qǐn
qīn
广
qǐng
qīng
qiú
qiú
qiú
qiū
quǎn
quán
què
qián
qiān
qiān
qián
quān
qiàn qīng zhēng
qiǎn
qiàn
qiǎn
qiǎng
qiāng
qiàng
qiāng
qiāo
rán
rǎo
rèn
rěn
rén rěn
rèn
róng
róng
róng
ruǎn
ruí
róng
róng
ruì
ruò
sǔn
suàn
shàn
shuò
sào
shòu
sháo
sēng
shú
sāo
suō sù
shū chōu
shuǎng
suǒ
shān càn
shù
sǒu
shāng
shù
cháng shang
suì
sài
sǎn shēn
shān
sòu
sǒu
shì
shuāi
suān
shī
sōu
sāi
shēn
sāng
sù shuò
sè shà
shā xiè
shà
shà
shē
shē
shàn
shǎn
shāng
shāng
shāng
shàng
shāng
shāo
shè
shè
shēn
shèng
shèng
shí
shí
shī
shì
shān qiāo shēn
shuò xī
shì
shū
shuà
shuǎng
shuǎng
shuō shuì yuè
shuō shuì yuè
shuò shí
shī
shòu
shòu
shòu
shù
sǒng
sōu sǒng
suí
sūn
suō
suǒ
suò
suō
shèn
sè mí sù
shí
shì
sòng
tóng
tóng
tóng
tóng
tuán
tuán
tuán zhuān
tuǎn
tuàn
tuǐ tuí
tuī
tuí
tuó
tuō
广
tú zhā
tuó duò
tóng dòng
tuǒ
tuò
tǐng dìng
tí dī
tiě jiàn
tài
tái
tái
tǎn
tàn
tàn
tāng
tàng
táng
táng
táng
táng
táng
tāo
tāo
táo
táo
táo
tāo
téng
tiàn tián zhèn
tián
tiǎn
tiáo
tiě
tíng tǐng
tòng
tōng
tēng
tú shū
tùn
tǎng
tàn
tiáo
tíng
tāo
táng
tuán
tái chí
tián tǎn chān
tán
tóng zhuàng
tuò
tiǎn
wěn
wēn
wěi
wò guǎn
wān
wéi
wèi
wěi
wèi
wén
wàn
wěi
wǎn
wǎn
wǎn
wàng
wǎng
wǎng
wěi tuǒ
wěi wèi
wéi
wéi
wēi
wéi
wēn
wén
wén
wén
wěng
xún
xiǎn xǐ
xià
xiá
xiān
xiàn
xiān
xiàn
xiān
xián
xiàn
xiàn
xián
xiàng
xiāng
xiǎng
xiào
xiāo
xiào
xiě
xié
xié
xiè
xíng yíng
xǐng xìng
xìng
xīng
xíng
xiòng xuàn
xiòng xuàn
xiū
xiù
xiù
xiù
xiū
xiū
xǔ xū
xuán
xuān
xuàn
xùn
xiè
xiān kuò tiǎn guā
xíng
xù huì
xiǎng jiōng
xìn jìn
xióng
xì qiè
xiāo
xún
xiān xiǎn
xiè
xiè
xué
yìn xūn
xiá
xū shī
xióng
xu
xuàn
xuán
xiāo
xiào
xiǎng
xiāo
xūn xùn
xiāo jiāo
yí nǐ
yīng
wǎn yuān
yān
yǎn
yíng
齿
yín kěn
yáo
yōng
yíng
yàng
yǎn
yuàn
yāng yàng
yǒng
yīng
yīng
yuán
yōng
yàn
yín
yīng
yù sì
yǐn
yù jú
yíng
yáng
yīn
yǐn
yīn
yín
yìn
yín
yīn
yǐng
yīng
yīng
yīng
yīng
yōng
yǒng
yōng
yōu
yòu
yóu
yǒu
yóu
yǔ yù
ào yù
yuán
yuán
yuàn
yuàn
yuān
yǔn
yūn
yūn yǔn
yún
yǔn
yàn
yà yē
yàn
yàn
yān
yàn
yán
yán
yǎn
yàng
yǎng
yáo
yáo
yǎo
yáo
yào
yáo
yào
yào
yáo
yáo
广
yùn
zhěng
zhēng
zhèng
zhēng
zhǐ zhuó
zhī
zuì
zhuā wō
zhēn
zhēn
zhēn
zhèn
zhèn
zhì
zhì
zhì
zhì
zhí
zhōng
zhǒng
zhōng
zhǒu
zhōu
zhū
zhū
zhuàn
zhuì
zhǔn zhùn
zhuó
zhuó
zhuó
zhuō
zǒng
zǒng
zōng zǒng
zōng
zōu
zuǐ
zùn
zuī suī
zhuān tuán
zhuān
zāi
zāng
zéi
zēng
zōng zèng
zēng
zhā zhá
zhā
zhā
zhá
zhǎ
zhāi
zhàn
zhǎn
zhàng
zhāng
zhǎng zhàng
zhāng
zhāng
zhāng
zhào
zhē zhè zhù zhe
zhē
zhé
zhào dào
zhào
zhì dì
zhì dì
zuì
zī jiū
zí jú
zhōng
zhī shì
zhé
zhāng
zhōng
zhēn
zhāi
zhí
zhà
zhuó
zhài
dí zhái
zòng
zhǎn niǎn
zhàng
zhuàn
zhàng
zhī
zhè
zāng zàng cáng
zhou
zhū
zhāng
zāo
zhù
齿
zhuì
zhǎn chán
zhǎn chán
zhǎn niǎn zhèn
zhǐ zhēng
zàng
zhǒng zhòng
zhì
zǔn
zhū
cóng zōng
zǒng
zhuì
zhāng
zhāng
zhù
zhū
zhē
zèn
zhào
zhēn
zōu
电脑版 在线新华字典 词典网
m.CiDianWang.com